В даному розділі Ви можете ознайомитися з загальними умовами постачання природного газу

Загальні умови постачання

Права та обов'язки сторін

Customer rights
Споживач має право:
 • Отримувати природний газ в обсягах, що визначені Договором, за умови дотримання його умов.
 • Одночасно укладати декілька договорів постачання природного газу, якщо його річний обсяг споживання природного газу перевищує 30 млн. куб. метрів.
 • Самостійно припиняти (обмежувати) відбір природного газу для власних потреб з дотриманням вимог чинного законодавства, про що повинен письмово повідомляти всіх суб’єктів ринку природного газу, з якими укладено відповідні договори.
 • Безкоштовно отримати інформацію щодо цін постачальника на природний газ та порядку оплати.
 • Вимагати поновлення постачання природного газу в установленому порядку після усунення порушень і компенсації оплати послуг за відключення та підключення, якщо припинення газопостачання відбулося без розірвання Договору.
 • Iнші права, передбачені чинним законодавством.
Customer rules
Споживач зобов’язаний:
 • Своєчасно і в повному обсязі здійснювати оплату за поставлений природний газ на умовах, визначених Договором.
 • Забезпечити допуск представників постачальника, за пред’явленим службовим посвідченням, на територію власних об’єктів для звірки даних фактичного споживання природного газ.
 • Самостійно обмежити (припинити) споживання природного газу у випадках:
  • порушення строків оплати за договором на постачання природного газу;
  • відсутності або недостатності підтвердженого обсягу природного газу, виділеного споживачу;
  • перевитрат добової норми та/або місячного підтвердженого обсягу природного газу без узгодження з постачальником;
  • відсутності укладеного договору постачання природного газу;
  • інших випадках, передбачених Правилами та чинним законодавством.
 • Здійснювати комплекс заходів, спрямованих на запобігання виникненню загрози життю або травматизму, пошкодженню обладнання та продукції, негативних екологічних наслідків тощо, в разі отримання повідомлення про припинення (обмеження) постачання (розподілу/транспортування) природного газу.
 • Виконувати інші обов’язки, передбачені чинним законодавством.
Постачальник має право:
 • Укласти договір постачання природного газу з будь-яким споживачем, та за відсутності простроченої заборгованості споживача за природний газ перед діючим постачальником, поставити природний газ споживачу в періоді, наступному після періоду постачання природного газу діючим постачальником.
 • Отримувати від споживача своєчасну оплату за природний газ відповідно до умов договору;
 • Отримувати безперешкодний доступ, за пред’явленням службового посвідчення, до комерційних вузлів обліку природного газу, що встановлені на об’єктах газоспоживання споживача, для звірки даних фактичного споживання природного газу;
 • Отримувати від споживача, з яким укладено Договір, повну і достовірну інформацію щодо режимів споживання природного газу.
 • Ініціювати процедуру припинення (обмеження) постачання природного газу споживачу, згідно з умовами договору на постачання природного газу та відповідно до вимог Правил.
 • Інші права передбачені чинними нормативно-правовими документами.
Постачальник зобов’язаний:
 • Забезпечувати постачання природного газу на умовах та в обсягах, визначених Договором, за умови дотримання споживачем дисципліни відбору природного газу та розрахунків за нього.
 • Забезпечити подання всіх необхідних документів для підтвердження Оператором ГТС необхідного споживачу обсягу природного газу за умови, що споживач виконав власні обов’язки перед постачальником, для замовлення необхідного споживачу обсягу природного газу;
 • Розглядати в установленому порядку запити споживачів щодо діяльності, пов’язаної з постачанням природного газу.
 • Створити точки контакту для надання інформації споживачам. Контактні дані і режим роботи кожної контактної точки повинні бути передбачені у договорі постачання природного газу і на веб-сайті постачальника у мережі Інтернет.
 • Своєчасно надавати споживачу достовірну інформацію, у тому числі передбачену Законом України “Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення”, а також дані про фактичні нарахування (обсяг та вартість) за послуги з газопостачання, щоб дати можливість споживачеві регулювати власне споживання природного газу.
 • Надати споживачеві остаточний рахунок (рахунок-фактуру) після зміни постачальника або розірвання договору постачання природного газу не пізніше ніж через шість тижнів після такої зміни або розірвання договору.
 • Дотримуватись мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів природного газу.
 • Своєчасно повідомляти споживача, якщо постачальник перебуває у процесі ліквідації, або визнаний банкрутом.
 • Своєчасно повідомляти споживача, якщо постачальник проходить процедуру призупинення/анулювання ліцензії на постачання природного газу, або його ліцензію на провадження діяльності з постачання природного газу анульовано, чи її дія зупинена.
 • Своєчасно повідомляти споживача про відсутність ресурсу природного газу.
 • Пропонувати споживачу можливість вибору способу оплати за природний газ, що постачається і споживається, включаючи банківський платіжний сервіс, онлайн-переказ, поштовий переказ, внесення готівки на рахунок постачальника в касі та/або інші методи, погодження яких має бути справедливим, прозорим і недискримінаційним між споживачами.
 • Інші обов’язки, передбачені чинними нормативно-правовими документами та Правилами.

Умови зміни постачальника

Зміна Постачальника здійснюється в порядку, передбаченому Правилами постачання природного газу, що затверджені постановою НКРЕКП від 30.09.2015 р. № 2496.
Розділом IV “Порядок зміни постачальника” Правил встановлено наступне:
 • Цей розділ Правил встановлює порядок зміни постачальника природного газу споживачами, у тому числі побутовими споживачами.
 • Кожен споживач (у тому числі побутовий споживач) має право на вільний вибір постачальника шляхом укладення з ним договору постачання природного газу відповідно до умов та положень, передбачених цими Правилами. Зміні постачальника має передувати укладання договору постачання природного газу з новим постачальником та розірвання договору постачання природного газу з діючим постачальником або його призупинення в частині постачання природного газу у певному розрахунковому періоді, а також відсутність у споживача простроченої заборгованості за поставлений природний газ перед діючим постачальником.
 • Постачальникам забороняється стягувати плату або вимагати будь-яку іншу фінансову компенсацію у зв’язку із зміною постачальника (крім випадків, коли така плата або компенсація прямо передбачена договором постачання із споживачем, що не належить до категорії побутових споживачів).
 • Кожен споживач, який має намір змінити постачальника, повинен виконати свої зобов’язання по розрахунках за природний газ перед діючим постачальником (або укласти з ним графік реструктуризації заборгованості за природний газ, якого має дотримуватись) та підписати з ним угоду про розірвання договору постачання природного газу або його призупинення в частині постачання природного газу з дати, з якої постачання природного газу буде здійснювати новий постачальник, відповідно до пункту 5 цього розділу.
 • Повідомлення споживачем діючого постачальника про намір змінити постачальника є пропозицією про розірвання договору постачання природного газу або його призупинення в частині постачання природного газу у певному розрахунковому періоді і повинно містити дату розірвання (призупинення) чинного договору постачання природного газу, яка визначається останнім календарним днем перед датою, з якої договір постачання природного газу з новим постачальником набере чинності. З метою забезпечення безперебійного постачання природного газу діючий постачальник поставляє природний газ споживачу до останнього дня терміну дії існуючого договору постачання природного газу відповідно до умов та положень, узгоджених у ньому, а договір постачання природного газу, укладений з новим постачальником, набирає чинності наступного дня після розірвання (призупинення) договору з діючим постачальником, але за умови, що у споживача не буде простроченої заборгованості за поставлений природний газ перед діючим постачальником. Якщо на початок періоду фактичного постачання природного газу новим постачальником чи протягом цього періоду у споживача виникне прострочена заборгованість за поставлений природний газ перед попереднім постачальником (через розбіжності між плановим і фактичним споживанням, настання терміну остаточного розрахунку після початку постачання газу новим постачальником тощо), або споживач не буде дотримуватись узгодженого графіка погашення заборгованості із попереднім постачальником, останній має право повідомити про це Оператора ГТС та здійснити заходи, передбачені цими Правилами, щодо припинення постачання природного газу споживачу-боржнику, у тому числі через Оператора ГРМ.
 • Фактичне постачання природного газу новим постачальником може починатись виключно з газової доби, з якої споживач включений до Реєстру споживачів нового постачальника в інформаційній платформі Оператора ГТС у порядку, визначеному Кодексом газотранспортної системи.
 • Зміна постачальника в інформаційній платформі Оператора ГТС здійснюється в порядку, визначеному главою 5 розділу IV Кодексу газотранспортної системи, та з дотриманням вимог Закону України «Про ринок природного газу» щодо зміни постачальника протягом періоду, який не перевищує 21 день з моменту ініціювання споживачем (чи за дорученням споживача його постачальником) зміни постачальника. У разі зміни Постачальника за ініціативою Споживача до закінчення дії укладеного Договору в частині постачання газу, Споживач зобов’язується сплатити Постачальнику за цим Договором фінансову компенсацію у розмірі 1% від вартості недопоставленого планового обсягу газу за цим Договором.
© Copyright TomisEnergo 2021